Daxili komitələr

 Riskləri idarəetmə komitəsi 
Mərkəzləşdirilmiş, sistematik şəkildə risklərin idarə edilməsi üsullarının və onların qiymətlədəndirilməsinin təsdiqlənməsi; kredit, bazar, əməliyyat/requlyator risklərin, eləcə də likvidlik risklərinin idarə edilməsi sistemin/proseslərin təhlili; qrup standartlarına uyğun olaraq bütün növ risklərin idarə edilməsi üzrə standartların reallaşdırılması monitorinqinin həyata keçirilməsi və digər vəzifələr daşıyır.

 

 
Riskləri idarəetmə komitəsinin sədri Tsaryov Sergey Vladimiroviç 
Riskləri idarəetmə komitəsinin sədr müavini Klimenko Vadim Aleksandroviç
Riskləri idarəetmə komitəsinin üzvləri    Kirin Yevgeniy Anatolyeviç
     Rudakov Roman Vladimiroviç    
      Səlimzadə Leyla Fazil qızı

Rəhimov Anar Elman oğlu
  Qalaşev Dmitriy Aleksandroviç 

Firstov Aleksandr Viktoroviç 

Talyantsev Sergey Vladimiroviç
Riskləri idarəetmə komitəsinin məsul katibi Heydərova Fəranə Faiq qızı
Kredit komitəsi
Bankın kredit siyasətinin icrasının parametrlərinin və prinsiplərinin müəyyən edilməsi, Bankın kredit siyasətinin planlaşdırılan hesabat müddətinə formalaşdırılması və təsdiqi məqsədilə İdarə Heyətinə müvafiq təkliflərin hazırlanması; təsdiq edilmiş kredit siyasətinin tələblərinə uyğun olan kredit portfelinin formalaşdırılması üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanması və icrasının təmini və digər vəzifələr daşıyır.   
Kredit komitəsinin sədri                                                   
Kirin Yevgeniy Aleksandroviç 
Kredit komitəsinin sədr müavini                                       Klimenko Vadim Aleksandroviç
Kredit komitəsinin üzvləri                                              
Rudakov Roman Vladimiroviç 

Qalaşev Dmitriy Aleksandroviç 

Kərimov Əsgər Elyaz oğlu 
      Səmədzadə Zahid Mehdi oğlu
      Cəlilov Yasin Cəlil oğlu 
Kredit komitəsinin  məsul katibi Heydərova Fəranə Faiq qızı
Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsi 
Komitənin fəaliyyətinin əsas vəzifəsi – risklərin münasib dərəcələrinə riayyət etməklə aktivlər və kapital üzrə gəlirliyin maksimallaşdırmasını təmin etmək. Bu tapşırığın icrası üçün Komitə Bankın siyasətini və idarə etmə sahəsində onun reallaşdırmasının mexanizmlərini müəyyən edir.

 
Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsinin sədri Rudakov Roman Vladimiroviç 
Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsinin sədr müavini Kirin Yevgeniy Anatolyeviç
Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsinin üzvləri Klimenko Vadim Aleksandroviç 
  Cəlilov Yasin Cəlil oğlu  
  Qalaşev Dmitriy Aleksandroviç

Kərimov Turqut Azər oğlu    
Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsinin məsul katibi Heydərova Fəranə Faiq qızı
İnformasiya texnologiyaları komitəsi 
İT strategiyasının inkişafının həyata keçirilməsi və effektiv tətbiqinin təmini çərçivəsində Bankda İT strategiyasının inkişafının baxılması;

2.1.1.VTB Qrupunun çərçivəsində İT inkişafı planlarının baxılması, İT aid strateji təkliflərin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi; Bankda İT inkişafı üçün tələb olunan investisiyaların həcmləri üzrə təkliflərin/tövsiyələrin hazırlanması; Bankda İT vəziyyətinin monitorinqi və Bankın informasiya və başqa avtomatlaşdırılmış idarə sistemlərinin mükəmməl və daimi işinin təminatı; Bankda İT-in inkişafının prioritetlərinin təyini və digər vəzifələr daşıyır. 

 
İnformasiya texnologiyaları komitəsinin sədri Kirin Yevgeniy Anatolyeviç
İnformasiya texnologiyaları komitəsinin sədr müavini Maksimenko Vyaçeslav Vitalyeviç
İnformasiya texnologiyaları komitəsinin üzvləri Klimenko Vadim Aleksandroviç  

Rudakov Roman Vladimiroviç
     Rəhimov Anar Elman oğlu
         Qalaşev Dmitriy Aleksandroviç
  Cəlilov Yasin Cəlil oğlu 

Novruzov Fuad Adil oğlu
İnformasiya texnologiyaları komitəsinin məsul katibi   Əhmədova Aygün Aydın qızı 
Tender komitəsi
Bank Tender Komitəsi Bankın struktur bölmələrinin alışları üzrə təqdimatlara baxılması və qiymətləndirilməsi həmçinin müsabiqə (tender) vasitəsilə alışın həyata keçirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi; nəzərdə tutulan alışın qiymətinin müvafiq büdcəyə uyğunluğunun müəyyən və təsdiq edilməsi; müsabiqələrin (tenderlərin) keçirilməsi metodların və növlərinin, keçirilmə şərtlərinin müəyyən edilməsi və müsabiqənin (tenderin) elan olunması;potensial kotraqentlərin (satıcıların, podratçıların və icraçıların) siyahısının, habelə müsabiqə (tender) üzrə təklif və kotirovka sorğularının şərtlərinin təsdiq edilməsi; kontraqentlərin (satıcıların, podratçıların və icraçıların) təklif və kotirovkalarının qiymətləndirilməsi və baxılması, müsabiqə (tender) qaliblərinin müəyyən edilməsi və digər vəzifələr daşıyır.  
Tender komitəsinin sədri Kirin Yevgeniy Anatolyeviç
Tender komitəsinin sədr müavini  Rudakov Roman Vladimiroviç
              Klimenko Vadim Aleksandroviç  
           Səmədzadə Zahid Mehdi oğlu
  Firstov Aleksandr Viktoroviç
Tender komitəsinin məsul katibi Heydərova Fəranə Faiq qızı
Bankın Müşahidə şurasının Strategiya komitəsi   
Qısamüddətli, orta müddətli və uzunmüddətli perspektivdə Bankın inkişaf prioritetlərini və fəaliyyətinin strateji məqsədlərini müəyyən etməsi; Bankın strateji inkişafı üzrə təkliflərin hazırlanması; təsdiqlənmiş strategiyanın reallaşması üzrə məsələlərin baxılması və digər vəzifələr daxildir.  
Strategiya komitəsinin sədri  Rəsullu Rəşad Fərhad oğlu  
Strategiya komitəsinin sədrinin müavini  Tsaryov Sergey Vladimiroviç
Strategiya komitəsinin üzvləri
Popov Dmitriy Sergeyeviç
        Kirin Yevgeniy Aleksandroviç
 
Strategiya komitəsinin məsul katibi  Məmmədova Səbinə Rauf qızı
Bankın Müşahidə şurasının Mükafatlandırma komitəsi
Bankın Müşahidə şurasının Mükafatlandırma komitəsi Bankın mükafatlandırma Siyasətinin müəyyənləşdirməsi üzrə tövsiyyələrin hazırlanması; qüvvədə olan mükafatlandırma Siyasətinin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, həmçinin Bankın maraqlarına uyğunluğunun müəyyən edilməsi üzrə tövsiyələrin hazırlanması; mükafatlandırma Siyasətinin inkişafı istiqamətlərinin müəyyən edilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması; Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq, əməkdaşlarına mükafatların təyininə görə tövsiyələrin təqdim edilməsi və digər vəzifələr daşıyır.

 

 
Mükafatlandırma komitəsi sədri Tsaryov Sergey Vladimiroviç
Mükafatlandırma komitəsinin sədr müavini Kirin Yevgeniy Aleksandroviç
Mükafatlandırma komitəsi üzvləri  Dyaçenko Andrey Nikolayeviç 
  Klimenko Vadim Aleksandroviç
  Vəliyeva Rəna Nəriman qızı
Mükafatlandırma komitəsinin məsul katibi Xalilraxmon Səbinə Rauf qızı
 Audit komitəsi  
 Bankın audit siyasətinin və strategiyasının müəyyən edilməsi; Daxili audit planlarının təsdiq edilməsi və Daxili audit Xidmətinin fəaliyуətinə nəzarətin həyata keçirilməsi; Kənar auditin təyin edilməsi ilə əlaqədar Müşahidə Şurasına təkliflərin verilməsi; Kənar auditorla birgə işin təşkili, auditin nəticə və tövsiyələrinin icrasına yardım göstərilməsi;Bankın idarəetmə orqanları ilə kənar auditorlar, habelə nəzarət orqanları arasında əlaqələrin qurulması; Daxili nəzarət sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair Səhmdarların Ümumi Yığıncağına və Müşahidə Şurasına təkliflərin verilməsi; Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, Bankın Nizamnaməsi və Audit Komitəsi haqqında Əsasnamə ilə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri daşıyır.  
 Audit komitəsinin sədri  Talyantsev Sergey Vladimiroviç
 Audit komitəsinin sədr müavini  Furzikova Mariya Viktorovna
 Audit komitəsinin üzvü  Smirnov Dmitriy Oleqoviç


(30.11.2018)